Rozciągłość południkowa

Rozciągłość południkowa jest różnicą pomiędzy szerokością geograficzną punktu wysuniętego najdalej na północ i punktu wysuniętego najdalej na południe. Rozciągłość południkową mierzymy wzdłuż południka.

Wariant 1. Oba punkty skrajne na jednej półkuli.

Na poniższym schemacie rozciągłość południkową symbolizuje czerwona linia.

Aby obliczyć naszą rozciągłość musimy odczytać szerokość geograficzną punktów A oraz B

A 22º38′ N
B 19º 21′ N

Uwaga! Nie zawsze jesteśmy w stanie podać dokładną współrzędną, co do minuty. Dlatego przy odczytywaniu szerokości wyniki różnych osób mogą się delikatnie różnić.

Obliczamy rozciągłość południkową w stopniach

W przypadku, gdy oba punkty skrajne położone są na jednej półkuli, ich wartości odejmujemy.

22º 38′ – 19º 21′ = 3º 17′
Odpowiedź: Rozciągłość równoleżnikowa naszej wyspy wynosi 3º 17′


Przy podawaniu rozciągłości nigdy nie dodajemy na końcu literki oznaczającej półkulę ( 3º 17′ N)

Obliczamy rozciągłość południkową w kilometrach

Rozciągłość południkową możemy również obliczyć w kilometrach. Aby wykonać takie działanie musimy dowiedzieć się ile kilometrów przypada na 1 º oraz 1′.

1 º≈ 111,2 km
1’≈ 1,853 km

Powyższe dane zanotuj w zeszycie i zapamiętaj.

Pora na obliczenia:
3 º · 111,2 km = 333,6km
17′ · 1,853 km = 31,501 km
333,600 km + 31,501 km = 365,101 km

Odpowiedź: Rozciągłość południkowa wynosi 365,101 km

Wariant 2. Punkty skrajne na dwóch półkulach (po obu stronach równika).

Kolejny raz wyznaczamy szerokość geograficzną punktów.

A 1º35′ N
B 1º45′ S

W przypadku, gdy punkty skrajne leżą po obu stronach równika ich wartości dodajemy.

1º35′ + 1º45′ = 3º20′
3º · 111,2 km/1º = 333,6 km
20′ · 1,853 km/1′ = 37,06 km
333,6 km + 37,06 km = 370,66 km